This vacancy is now closed

Ymgynghorydd Cwsmer – Siaradwr Cymraeg/SFW Customer Advisor - Welsh Speaking - Llandudno Junction

Customer Services
Ref: 435 Date Posted: Monday 18 Mar 2019
LinkedIn ShareShare
More

Ymgynghorydd Cwsmer – Siaradwr Cymraeg

£17,063 y flwyddyn

Cyffordd Llandudno

Parhaol – Graddfa 2

 

Byddem yn derbyn ceisiadau hyd at Ebrill 01, 2019

Dyddiad cychwyn - Ebrill 23, 2019

 

Pam gweithio i Gwmni Benthyciad Myfyrwyr?

A ydych yn berson sydd â sgiliau cyfathrebu ardderchog gyda chwsmeriaid? A allech fod yn bwynt cyswllt cyntaf effeithiol, yn darparu gwybodaeth, cymorth a chyngor i’n cwsmeriaid dros y ffôn? A oes gennych ddiddordeb mewn cyfleoedd sy’n eich galluogi i ddatblygu yn y maes proffesiynol mewn amgylchedd cyfeillgar, cefnogol?

Ydych? Darllenwch ymlaen.

 

Beth yw’r swydd?

Ni all pawb siarad â phobl. Mae’n swnio’n rhyfedd, onid ydyw? Ond mae hi wir yn dalent. Gallu gwrando, deall ac adeiladu perthynas a helpu cwsmeriaid. Bod yn llais a phersonoliaeth dros ein cwmni. Mae’n fedr i fod yn falch ohono. Yn seiliedig yn Llandudno, rydym yn chwilio am siaradwyr Cymraeg rhugl i ymuno â’n tîm.

Fel ymgynghorydd cwsmer, chi fydd y pwynt cyswllt cyntaf ffôn i’n cwsmeriaid, a bydd hynny’n fwy nag ateb cwestiynau yn unig. Byddwch yn defnyddio’ch sgiliau cyfathrebu i ddarparu gwasanaeth cwsmer o safon uchel mewn amgylchedd arloesol, ac fe fyddwch yn ateb galwadau gan ein cwsmeriaid ac yn eu cynorthwyo gydag unrhyw ymholiadau sydd ganddynt am eu benthyciad myfyriwr.

Ein horiau agor yw Dydd Llun - Dydd Gwener 8yb-6yh felly ni fyddech yn gweithio ar y penwythnos. Rydym yn cynnig rota sy’n troi bob pythefnos yn seiliedig ar wythnos 37.5 awr.

 

Sut ydw i’n gwneud cais?

Oes gennych sgiliau cyfathrebu ardderchog i gynorthwyo’n cwsmeriaid yn Saesneg yn ogystal â Chymraeg? Profiad o weithio gyda chwsmeriaid? Yn fodlon gweithio tuag at gyflawni targedau (ni fyddech yn gwerthu unrhyw beth). Yn hoffi datrys problemau gydag agwedd gadarnhaol i lwyddo?

Ydych? Os felly, gwnewch gais isod os gwelwch yn dda a bydd aelod o’n Tîm Recriwtio mewn cysylltiad â chi!

 

 

 

 

 

Customer Advisor – Welsh Speaking
£17,063 per annum 
Llandudno Junction 
Permanent – Grade 2

We’ll accept applications up to 01 April 2019

Start date – 23 April 2019

 

Why SLC?

Are you customer-focused with excellent communications skills? Could you be an effective first point of contact, providing information, help and guidance to our customers over the phone? Are you interested in great personal and professional development opportunities in a friendly, supportive environment?

Yes? Then read on.

 

What’s the job?

It’s not everyone who can talk to people. Sounds strange, doesn’t it? But it genuinely is a talent. Being able to listen, understand, build a rapport and help customers. Being the voice and personality of our brand. It’s a skill to be proud of. Based in Llandudno we are looking for fluent Welsh speakers to join our team.


As a Customer Service Advisor you’ll be the first point of telephone contact for our customers, and that will involve a lot more than just answering questions. You will use your amazing communication skills to provide quality customer service within a fast paced and innovative environment, you will be answering calls from our Customers and assisting them with any queries they have about their Student Loan.


Our opening hours are Monday -Friday 8am-6pm so there is no weekend work. We offer a three week rotating shift pattern based on a 37.5 hour week.  

 

How do I apply?

Have you excellent communication skills to assist our customers in English and Welsh? Proven customer service experience? Happy to work towards meeting and achieving targets (no sales involved). Like to problem solve with a “can do” attitude?


Yes? If so please apply below and a member of our dedicated Recruitment Team will be in touch!

 

**Please note - As part of the selection process, SLC uses third parties to perform a number of pre-employment checks including reference, criminal record and credit reference. They may supply us with information that will assist us with our recruitment decision**Download Job Profile